TNM – program 2010

TRBOVELJSKI NOVOMEDIJSKI KROG (CIRCULUS VITIOSUS)

Program Trbovlje novomedijsko mesto (TNM) obsega v celoti program z novomedijsko vsebino pod okriljem Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. Program je združen v projektih: MMC (multimedijski center Trbovlje); mednarodni festival Speculum Artium; festival videa Digital Bigscreen in posamezne novomedijske razstave.

Kot pomemben del strategije je treba poudariti (glede na številne ponudbe o sodelovanju), da DDT v bodoče ne bo sklepal sodelovanj z drugimi ustanovami, ki so vezane na financiranje Ministrstva za kulturo, torej države, ker s takim načinom ideje in projekti samo kolobarijo med nekaj izbranimi ustanovami in ne prinašajo univerzalnega razvoja na polju novomedijske kulture. Naš princip razmišljanja o uspešni ustanovi na področju kulture je zelo pragmatičen; realno ocenjeno, ne glede na politične tokove in pozicije si mora institucija zagotoviti realna sredstva iz lokalnega okolja v višini cca 40%, 30% so sredstva gospodarskih sponzorjev in šele ostalo naj bi bilo realno sofinanciranje države. Torej to pomeni, da angažiranost v smislu koliko je kultura in umetnost res strošek za državo dobiva realno konotacijo. Model kapitalističnega razmišljanja omogoča posamezniku preveliko moč če je model sprevržen, si mora vsaka institucija sredstva zagotavljati sama, kot je modus vivendi v razvitem svetu. Lahko je država bolj zainteresirana za posamezne projekte in da več, vendar mora biti to plod kvalitete in ne interesa parcialnega okvira. Ko so nekateri vodilni časopisi sosednjih držav letos pisali o fenomenu Trbovelj z veliko naklonjenostjo, niso imeli v mislih samo Laibach, kot primer vpliva fenomena na kulturni razvoj okolja, v mislih so realno videli potencial, ki preko vseh revolucij uma in družbe verjame v čisto misel in obstoj vsega, kar je en korak naprej, bi se reklo. Trbovlje Novo medijsko mesto želi postati vodilni dejavnik na področju novih medijev v našem ožjem okolju, to pomeni Slovenije kot dela Evropske skupnosti in ne bo popuščalo pritiskom kulturnih lobijev ter bo zaradi vpetosti v Zasavske hribe ostalo nedotaknjeno kot do sedaj. Sodeloval pa bo z umetniki posamezniki in skupinami, ki bodo pripravljene realizirati projekte pod okriljem koncepta Trbovlje novo medijsko mesto. Seveda bo DDT prijavljal svoje projekte na Ministrstvo za kulturo in drugam, vendar v strategiji ostaja bistvo, krepiti lokalno gospodarstvo in visokotehnološko industrijo, da bi lahko več vlagali tudi v kulturo. DDT je poleg tega, da je fizično in vsebinsko v srcu Trbovelj, s svojo napredno strategijo Trbovlje novomedijsko mesto tudi vzpodbujevalec turizma in gospodarstva v regiji.

Konkretno to pomeni, da bo že v letu 2010 realiziran projekt Trboveljski novomedijski krog (circulus vitiosus). Gre za idejo, ko bomo v Trbovljah in okolici naselili prazne prostore z novomedijskimi instalacijami in t.i. “novomedijskimi kosi” takorekoč za vedno. To naj bi postala osnova za turističen obisk Trbovelj, tako, da bo do izraza prišla tudi ostala ponudba, ki je ni malo (rudniki, postindustrijska arhitektura in ostalo).

TRBOVLJE THE NEW MEDIA CIRCLE (CIRCULUS VITIOSUS)

As an important part of our strategy it should be noted that in spite of numerous proposals, DDT will not cooperate with institutions receiving State funding (as well by the Ministry of Culture). This way ideas and projects rotate among few selected institutions and do not bring universal development in the new media culture field.

Our vision of a successful establishment in the culture field is very pragmatic. We estimate that regardless of political movements and positions the institution has to provide resources from the local environment of about 40%, 30% are funds from sponsors, the rest is left to State founding. In terms of how big of a burden culture and art really are for a country we now can get a real connotation. The capitalist thinking gives to an individual too much power if it is perverted, that is why each institution should provide its own funds, as it is done in the developed world. The state may be more interested in individual projects, but this must be because of their quality rather than because a partial interest. Some major newspapers in neighbouring countries this year, wrote about the phenomenon Trbovlje favourably. They did not have in mind only Laibach, as an example of the impact of a phenomenon on the cultural development of the environment. They saw the potential through all the revolutions of the mind and the society that believes in pure thought and the existence of everything that is one step further, so to say. Trbovlje New Media Setting is set to become a leading factor in the field of new media in our own community in Slovenia as a part of the European Community and it will not allow any interference from cultural lobbies. It will remain intact in its Zasavje mountains as it has always been. DDT will work with artists individually and groups who are willing to show their projects under the umbrella concept of Trbovlje the New Media Setting. It will of course be signing its projects to the Ministry of Culture and elsewhere, but the strategy remains loyal to the heart of Trbovlje. The goal is to strengthen the local economy and high-tech industry, to than stimulate investments in culture. DDT is in the heart of Trbovlje physically and otherwise. With its far-sighted strategy Trbovlje the New Media Setting also encourages the development of tourism and economy in the region.

This is why the project Trbovlje the New Media Circle (circulus vitiosus) will be carried out in 2010. This is when we in Trbovlje and its surroundings fill the empty spaces with new media installations so called “new media pieces” virtually forever. This should become the base for tourists visiting Trbovlje, so that other riches of Trbovlje may receive attention too. And there are many: mines, post-industrial architecture, and more…