Razpis nova galerija

 

ENGLISH

Trbovlje, Slovenija
Datum dogodka: 2013
ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Razpis
Nova galerija DDT

Vabimo vas, k pošiljanju predlogov za razstave v Novi galeriji DDT v Trbovljah, v sezoni 2013.
Nova galerija Delavskega doma Trbovlje deluje v prostorih bivše kurilnice in depoja za premog. Namenjena je vizualnim razstavam sodobne umetnosti. Poudarek je predvsem na tehnološko podprtih projektih. Galerija je zasnovana je v dveh delih: zgornji del sledi klasičnemu principu bele kocke (white cube), medtem ko je v spodnjem delu ohranjen originalni industrijski izgled. Tako je na simbolni ravni tudi bela kocka umeščena v širši kontekst mesta, v katerem se nahaja.
K sodelovanju in prijavi vabimo umetnike posameznike in kolektive, ki ustvarjajo na področju likovnih, novomedijskih, audio-vizualnih, performativnih in drugih vizualnih praks.
VSEBINA PRIJAVE:
– jasno opredeljen vsebinski okvir projekta,
– definiran koncept izvedbe in tehnični načrt z ozirom na poznavanje galerijskega prostora,
– navedba avtorjev in nosilcev izvedbe s kratkim življenjepisom, pri čemer je umetnik, če nima kuratorja oz. vodje projekta sam zavezan k vodenju projekta,
– fotografsko gradivo, če je na voljo (za prijavo zadostuje nizka ločljivost!),
– navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, mobilna tel. št.) vodje projekta in odgovorih oseb.
Svoje predloge in življenjepis pošljite po elektronski ali navadni pošti (s pripisom RAZPIS NOVA GALERIJA)
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje s programom TNM (Trbovlje novomedijsko mesto) kot krovni organizator galerijske dejavnosti v Novi galeriji DDT, pri pripravi projektov prispevamo:
– galerijski prostor v času razstave z vsemi obratovalnimi stroški,
– varovanje razstave,
– osnovno tehnično pomoč pri postavitvi že pripravljenega in tehnično načrtovanega projekta,
– izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti,
– promocijo razstave v sodelovanju s producentom,
– oblikovanje vabila za tisk in tiskanje, oblikovanje e-vabila in pošiljanje vabil, ki so pripravljena v sodelovanju s producentom,
– odprtje razstave z manjšo pogostitvijo,
– potrditev referenc in izdajanje izjav o sodelovanju pri prijavah na razpise za zbiranje sredstev izvajalca projekta.
Pridržujemo si pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve predlaganih projektov brez dodatnega vsebinskega pojasnila.
Rok prijave: 30.10. 12
Kontakt:
E-pošta: ddt@siol.net

Napovednik


ZAVOD ZA KULTURO
DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11A
1420 TRBOVLJE
————————————————————————————————————————-


We would kindly like to invite you to apply with your suggestions for the Exhibitions in the New Gallery DDT in Trbovlje in 2013.
New Gallery of Delavski dom Trbovlje is placed in the location of an ex boiler room and coal depot. Its primary purpose is to host projects that use contemporary technology as a media. Gallery is designed in two parts: the upper part follows the classic principle of white cube, while in the lower part the original industrial style is preserved. Thus also the white cube is contextualized in the town of Trbovlje.
We would like to invite artists and collectives working in the field of fine arts, new media, audio-visual arts, performative and other visual practice to answer our call.
Please send us in your application:
– Well defined content of the project,
– The concept of how the exhibition can be placed, regarding the gallery space given,
– List of authors and other participants with a short CV
– Photo and other material if available (low resolution is enough for the application)
– Contact (name, surname, email, cell phone number) of the project leader and other people involved.
Please send your suggestions and CVs by email or normal mail (subject: “RAZPIS NOVA GALERIJA”) to the contact bellow
Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje in its program TNM (Trbovlje New Media Setting) as a hosting institution provides with:
– Gallery space during the exhibition involving all operating costs
– Guarding the exhibition
– Basic technical assistance for setting the project
– Renting the technical equipment in accordance to our possibilities
– Design and printing of the leaflets, design and sending the web invitations (together with the author)
– Exhibition opening
– References and certificates confirming applications when applying for fundings
Delavski dom Trbovlje shall holds the exclusive right to accept or reject the applications without further explanation.
Application deadline: 30.10.2012
Contact
Email: ddt@siol.net

Napovednik


ZAVOD ZA KULTURO
DELAVSKI DOM TRBOVLJE
Trg svobode 11A
1420 TRBOVLJE